Regulamin

Regulamin korzystania z portalu plndesign.pl

Portal plndesign.pl jest bezpłatnie udostępniony użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej.

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis internetowy PLNDesign.pl udostępniany jest Użytkownikom przez PLN Design Marcin Kieliszek z siedzibą w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź 726-247-89-01 REGON: 363992049, zwany dalej Usługodawcą lub PLN Design.
 2. Serwis PLNDesign.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Serwis PLNDesign.pl kierowany jest do osób pełnoletnich.
 3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu PLNDesign.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie.
 4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu PLNDesign.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu PLNDesign.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu PLNDesign.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

 1. Serwis PLNDesign.pl, Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością PLN Design i dostępna pod adresem www.PLNDesign.pl.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują PLN Design, oznaczona logotypem PLNDesign.pl lub w inny sposób wskazana jako część Serwisu;
 2. Użytkownik – każda osoba pełnoletnia, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu PLNDesign.pl oraz Usług dostępnych w Serwisie PLNDesign.pl;
 3. Partner – każdy podmiot współpracujący z PLN Design na podstawie stosownej umowy;
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie PLNDesign.pl, umożliwiające w szczególności:
 5. a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez PLN Design lub Partnerów,
 6. b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
 7. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PLNDESIGN.PL

 1. W ramach Serwisu PLNDesign.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
 2. a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu PLNDesign.pl, aplikacje internetowe lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
 3. b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Serwisu PLNDesign.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;
 4. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisu PLNDesign.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisu PLNDesign.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu PLNDesign.pl w przeglądarce internetowej lub odpowiednio uruchomienia aplikacji itp., natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisu PLNDesign.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/ PLNDesign.pl lub aplikacji.
 6. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 7. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisu PLNDesign.pl jest bezpłatne.
 8. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.
 9. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisu PLNDesign.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu PLNDesign.pl i prezentowanych w nim Materiałów.
 10. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem PLNDesign.pl prosimy kierować na adres: redakcja@PLNDesign.pl.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis PLNDesign.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisu PLNDesign.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisu PLNDesign.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisu PLNDesign.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisu PLNDesign.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu PLNDesign.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu PLNDesign.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisu PLNDesign.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Przesyłając Materiały do opublikowania na serwisie PLNDesign.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu PLNDesign.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU PLNDESIGN.PL

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu PLNDesign.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Serwisu PLNDesign.pl.

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisu PLNDesign.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu PLNDesign.pl treści o charakterze bezprawnym.
 4. PLN Design dołoży wszelkich starań, aby Serwis i Usługi działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak nie gwarantuje ich nieprzerwanej dostępności. Zapis zdania powyższego nie odnosi się do Usług udostępnianych odpłatnie w ramach Serwisu – o ile takie Usługi będą udostępniane.

VI. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISU PLNDESIGN.PL

 1. Do korzystania z Usług w Serwisu PLNDesign.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VII. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisu PLNDesign.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisu PLNDesign.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PLN Design, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres PLN Design, Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: redakcja@PLNDesign.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu PLNDesign.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu PLNDesign.pl.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@PLNDesign.pl  lub listownie na adres: PLN Design, Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PLN Design zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu oraz korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 4. PLN Design ma prawo z ważnych przyczyn do zaprzestania świadczenia Usług lub modyfikacji Serwisu oraz wprowadzenia nowych Usług do Serwisu. PLN Design poinformuje Użytkowników o powyższym z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.
 5. PLN Design zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

X. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem https://PLNDesign.pl/regulamin.

Zapisz się do newslettera
Wpisz szukane słowo i kliknij enter